روابط عمومی

01144442526

ایمیل

nspsco@gmail.com

فروش

01144442525

شرکت پدیده سبز

دستگاه سفید کن MNMS18

یکی از دستگاههای وارداتی شرکت نوین سازه پدیده سبز به مدیریت مهندس کاظم شالیکار؛ دستگاه سفید کن MNMS18 می باشد. شرکت نوین سازه با بکارگیری از اتود روز جهانی سعی در مدرن سازی شالیکوبی کشور داشته و سالهاست که با خدمات پس از فروش؛ پشتیبانی؛ فروش و تولید دستگاههای خط شالیکوبی به هموطنان خدمت میکند.

بیشتر بخوانید

پالیشر  CM3500

یکی از دستگاههای وارداتی شرکت نوین سازه پدیده سبز به مدیریت مهندس کاظم شالیکار؛ دستگاه پالیشر CM3500 می باشد. شرکت نوین سازه با بکارگیری از اتود روز جهانی سعی در مدرن سازی شالیکوبی کشور داشته و سالهاست که با خدمات پس از فروش؛ پشتیبانی؛ فروش و تولید دستگاههای خط شالیکوبی به هموطنان خدمت میکند.

بیشتر بخوانید

الک برنج کد  MMJP120

یکی از دستگاههای وارداتی شرکت نوین سازه پدیده سبز به مدیریت مهندس کاظم شالیکار؛ دستگاه الک برنج کد MMJP120 می باشد. شرکت نوین سازه با بکارگیری از اتود روز جهانی سعی در مدرن سازی شالیکوبی کشور داشته و سالهاست که با خدمات پس از فروش؛ پشتیبانی؛ فروش و تولید دستگاههای خط شالیکوبی به هموطنان خدمت میکند

بیشتر بخوانید

الک برنج کد TQLZ125

معرفی دستگاه پاک کننده شالی مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانه های شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی الک برنج کد TQLZ125 مدل پر کاربردِ دستگاه " پاک کننده شالی" برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

پیش پاک کننده شالی-الک درام TCQY100

معرفی دستگاه پیش پاک کننده شالی مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانجات شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی -الک درام TCQY100 مدل پر کاربردِ دستگاه " پیش پاک کننده شالی" برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

دستگاه پوست کن  MLGT51

معرفی دستگاه پوست کن؛ مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانجاتِ شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفیدستگاه پوست کن MLGT51 مدل پر کاربردِ دستگاه " پوست کن " برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

دستگاه پوست کن  MLGQ51E

معرفی دستگاه پوست کن؛ مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانجاتِ شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفیدستگاه پوست کن MLGQ51E مدل پر کاربردِ دستگاه " پوست کن " برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

دستگاه پوست کن شالی MLGT36

معرفی دستگاه پوست کن؛ مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانجاتِ شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی دستگاه پوست کن MLGT36 مدل پر کاربردِ دستگاه " پوست کن " برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

الک برنج کد TQLZ100

معرفی دستگاه پاک کننده شالی مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانه های شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی الک برنج کد TQLZ100 مدل پر کاربردِ دستگاه " پاک کننده شالی" برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

دستگاه سنگ گیر شالی TQSX125

معرفی دستگاه سنگ گیر شالی مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانه های شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی الک برنج کد TQSX125 مدل پر کاربردِ دستگاه " سنگ گیر شالی" برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

دستگاه سنگ گیر شالی TQSX100

معرفی سنگ گیر شالی مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانه های شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی دستگاه سنگ گیر شالی کد TQSX100مدل پر کاربردِ دستگاه " پاک کننده شالی" برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

 پیش پاک کننده شالی-الک درام TCQY80

معرفی دستگاه پیش پاک کننده شالی مورد نیاز و کاربردی برای کلیه کارخانجات شالیکوبی؛ وارد شده توسط شرکت نوین سازه پدیده سبز؛ در این بخش به معرفی -الک درام TCQY80 مدل پر کاربردِ دستگاه " پیش پاک کننده شالی" برای شالیکوبانِ کشور؛ خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید